Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної(спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги - псоріаз, включаючи псоріатичні артропатії

Скорочення

АКН - адаптована клінічна настанова

АлАТ - аланінамінотрансфераза

АнС - анкілозуючий спондиліт

АПФ - ангіотензин-перетворюючий фермент

АсАТ - аспартатамінотрансфераза

ВІЛ - вірус імунодефіциту людини

ГГТ - глутаматдегідрогеназа

ГК - глюкокортикоїди

ЕКГ - електрокардіографія

ЛДГ - лактатдегідрогеназа

МЕД - мінімальна еритемна доза

МФД - мінімальна фототоксична доза

НПЗП - нестероїдні протизапальні препарати

ОА - остеартрит

ПсА - псоріатичні артропатії

ПУФА - фототерапія довгохвильовими ультрафіолетовими променями та псораленом

РА - ревматоїдний артрит

РФ - ревматоїдний фактор

СНІД - синдром набутого імунодефіциту людини

СРБ - С-реактивний білок

ТГ - тригліцериди

ТГКС - топічні глюкокортикостероїди

УФ-В - середньохвильові ультрафіолетові промені

ФНП - фактор некрозу пухлини

ФТ - фізіотерапія

ШОЕ - швидкість осідання еритроцитів

ASQoL - Ankylosing Spondylitis Quality of Life, якість життя із спондилюючим артритом

BSA - body surface area, площа поверхні тіла

CASPAR - Clаssification criteria for Psoriatic Arthritis, критерії класифікації для захворювання на псоріатичний артрит

CPDAI - Composite Psoriatic Disease Activity Index, індекс комплексної оцінки активності псоріатичної хвороби

DLQI - Dermatology Life Quality Index, дерматологічний індекс якості життя

DMARD - disease-modifying anti-rheumatic drug, хворобо-модифікуючі протиревматичні лікарські засоби

HAQ - Health Assessment Questionnaire, опитувальник стану здоров’я

HBC - hepatitis B virus, вірус гепатиту В

HCV - hepatitis С virus, вірус гепатиту С

PASI - Psoriasis Area and Severity Index, індекс площі та тяжкості псоріазу

PЕSТ - Psoriasis Epidemiology Screening Tool, псоріатичний епідеміологічний скринінговий інструмент