Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів

II. Атестація на визначення знань та практичних навичок з присвоєнням (підтвердженням) звання "лікар-спеціаліст"

1. Атестації на визначення знань та практичних навичок з присвоєнням звання "лікар-спеціаліст" з конкретної лікарської спеціальності підлягають особи, які закінчують навчання в інтернатурі, а також особи, які у порядку, передбаченому наказом Міністерства охорони здоров'я України від 25 грудня 1992 року N 195 "Про затвердження Переліку вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, підготовка і отримання звання в яких дають право займатися медичною і фармацевтичною діяльністю", допущені до лікарської діяльності та пройшли курси спеціалізації або стажування.

Атестація з присвоєнням (підтвердженням) звання "лікар-спеціаліст" певної лікарської спеціальності має передувати зайняттю особою лікарської посади в закладах охорони здоров'я, що відповідає певній спеціальності, або здійсненню медичної практики за певною спеціальністю.

Особи, які не працювали більше трьох років за конкретною лікарською спеціальністю і бажають підтвердити звання лікаря-спеціаліста, та особи, які своєчасно не пройшли атестацію на кваліфікаційну категорію або яким відмовлено в атестації чи присвоєнні (підтвердженні) кваліфікаційної категорії, не можуть займатися лікарською діяльністю за цією спеціальністю без попереднього проходження стажування відповідно до вимог. Положення про порядок направлення на стажування лікарів, які не працювали за спеціальністю більше трьох років, і про порядок їх наступного допуску до лікарської діяльності, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 17 березня 1993 року N 48, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 01 квітня 1993 року за N 19. З моменту відновлення медичної практики за певною спеціальністю такі особи здійснюють безперервний професійний розвиток.

Лікарям, в яких під час відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку або за дитиною, яка потребує домашнього догляду (тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку), завершився термін дії сертифіката лікаря-спеціаліста, атестація відстрочується на відповідний період наказом керівника закладу вищої освіти, при якому створено комісію, за поданням керівника підприємства, установи, організації. На час перебування у такій відпустці вимоги щодо безперервного професійного розвитку не є обов'язковими.

2. Склад атестаційної комісії, яка проводить атестацію на визначення знань та практичних навичок з присвоєнням (підтвердженням) звання "лікар-спеціаліст", затверджує керівник закладу вищої медичної або післядипломної освіти, де проводиться підготовка або перепідготовка лікарів.

Головами державних атестаційних комісій наказом Міністерства охорони здоров'я України призначаються висококваліфіковані досвідчені спеціалісти.

До складу атестаційної комісії на правах членів входять проректор з навчальної та лікувальної роботи закладу вищої медичної освіти (закладу післядипломної освіти), декан відповідного факультету або його заступник, завідувачі кафедр, професори та доценти профільних кафедр, спеціалісти органів (закладів) охорони здоров'я, професори та доценти інших закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку фахівців у галузі знань "Охорона здоров'я", працівники науково-дослідних інститутів, організацій роботодавців та профспілок (за їхньою згодою).

3. Для атестації на визначення знань та практичних навичок з присвоєнням (підтвердженням) звання "лікар-спеціаліст" до комісії не пізніше ніж за тиждень до початку її засідання подаються такі документи:

1) письмова заява;

2) копії диплома про освіту та інших документів, що в установленому законодавством порядку дають право на зайняття конкретної лікарської посади;

3) атестаційний листок за формою, наведеною у додатку 1 до цього Порядку.

Для атестації на підтвердження звання "лікар-спеціаліст", крім зазначених документів, необхідно подати особисте освітнє портфоліо з результатами проходження безперервного професійного розвитку за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку, та копії документів, що підтверджують обліковані бали безперервного професійного розвитку (посвідчення про проходження курсів стажування тощо). Оригінали цих документів лікар пред'являє на засіданні атестаційної комісії особисто.

4. Атестацію на визначення знань та практичних навичок проводять за Переліком лікарських посад у закладах охорони здоров'я, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я України від 28 жовтня 2002 року N 385, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12 листопада 2002 року за N 892/7181 (далі - Перелік лікарських посад).

Лікарем-спеціалістом за однією зі спеціальностей, що передбачена Переліком лікарських посад, може бути лікар, який закінчив інтернатуру за цією спеціальністю і має сертифікат лікаря-спеціаліста, а також особа, яка в установленому законодавством порядку допущена до медичної практики, пройшла курси спеціалізації або стажування та має необхідну за програмою теоретичну і практичну підготовку за своєю спеціальністю, володіє сучасними методами профілактики, діагностики, лікування і реабілітації хворих.

5. За результатами атестації з присвоєнням (підтвердженням) звання "лікар-спеціаліст" комісія приймає такі рішення: присвоїти або відмовити у присвоєнні, підтвердити або відмовити у підтвердженні звання "лікар-спеціаліст" з конкретної лікарської спеціальності.

Підставами відмови у присвоєнні звання "лікар-спеціаліст" є низький рівень необхідної за програмою теоретичної та практичної підготовки за своєю спеціальністю, низький рівень володіння сучасними методами профілактики, діагностики, лікування і реабілітації хворих, що може призвести до погіршення стану пацієнта або його смерті.

Підставами відмови у підтвердженні звання "лікар-спеціаліст" є недостатня кількість балів безперервного професійного розвитку, що нараховуються відповідно до розділу V цього Порядку, низький рівень необхідної теоретичної та практичної підготовки за своєю спеціальністю, виявлений під час проходження стажування.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови атестаційної комісії.

Рішення атестаційної комісії доводиться до відома атестованого лікаря після закінчення засідання комісії.

6. Протокол з рішенням атестаційної комісії про присвоєння (підтвердження) звання "лікар-спеціаліст" з конкретної лікарської спеціальності затверджується у десятиденний строк наказом керівника закладу вищої медичної або післядипломної освіти, при якому створена комісія. Рішення комісії оголошується у день проведення атестації.

7. Особі, якій за результатами атестації присвоєно (підтверджено) звання "лікар-спеціаліст" з конкретної лікарської спеціальності, закладом вищої медичної або післядипломної освіти видається сертифікат лікаря-спеціаліста за формою, наведеною у додатку 3 до цього Порядку, а особі, якій відмовлено, - витяг з протоколу засідання комісії, завірений закладом вищої або післядипломної освіти, що здійснює підготовку фахівців у галузі знань "Охорона здоров'я", не пізніше ніж за три робочі дні з дати затвердження протоколу засідання комісії.

8. Рішення атестаційної комісії, відповідно до якого особі відмовлено у присвоєнні (підтвердженні) звання "лікар-спеціаліст" з конкретної лікарської спеціальності, може бути оскаржене в установленому законодавством порядку.