Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів

Додатки

Додаток 1
до Порядк у проведення атестації лікарів
(підпункт 3 пункту 3 розділу II)

АТЕСТАЦІЙНИЙ ЛИСТОК

1. Прізвище, ім'я, по батькові


2. Рік народження


3. Освіта


(найменування закладу вищої освіти, факультет,

_____________

рік закінчення)

4. Місце роботи


5. Займана посада на час атестації


6. Кількість балів безперервного професійного розвитку


(за період з моменту попередньо ї атестації)


7. Стаж роботи за спеціальністю


Рішення атестаційної комісії

Атестаційна комісія при


(найменування органу охорони здоров'я


або закладу вищої медичної освіти)

вирішила присвоїти (підтвердити) гр.


(прізвище, ім'я, по батькові)


(звання лікаря-спеціаліста, назва категорії)

за спеціальністю


(назва спеціальності


відповідно до Номенклатури лікарських спеціальностей)

Голова комісії

_______________________

(підпис)


(П. І. Б.)

Члени комісії:


(підпис)


(П. І. Б.)

_______________________

(підпис)


(П. І. Б.)

_______________________

(підпис)


(П. І. Б.)

"___" ____________ 20__ року

Додаток 2
до Порядку проведення атестації лікарів
(пункт 3 розділу II)

ОСОБИСТЕ ОСВІТНЄ ПОРТФОЛІО З РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРОХОДЖЕННЯ БЕЗПЕРЕРВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ

за __________ рік

Прізвище, ім'я, по батькові


Місце роботи


Займана посадаВідомості щодо персональних досягнень
(прізвище, ім'я, по батькові)

___________

(підпис)


(керівник закладу охорони здоров'я)

___________

(підпис)

М. П.

Додаток 3
до Порядку проведення атестації лікарів
(пункт 7 розділу II)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

СЕРТИФІКАТ ЛІКАРЯ-СПЕЦІАЛІСТА N ________

М. П.

Видано


(прізвище, ім'я, по батькові)

про те, що він (вона) _______________ атестувався(лася)

(дата)

при


(найменування закладу вищої медичної освіти) і наказом по


(найменування закладу вищої медичної освіти)

від "___" ____________ 20__ року N _________

йому (їй) присвоєно (підтверджено) звання лікаря-спеціаліста за спеціальністю


(назва спеціальності згідно з Номенклатурою лікарських спеціальностей)

Дійсний до "___" ____________ 20__ року

Керівник закладу вищої медичної освіти


(підпис)


(П. І. Б.)

Голова атестаційної комісії


(підпис)


(П. І. Б.)

М. П.

Додаток 4
до Порядк у проведення атестації лікарів
(пункт 14 розділу III)

М. П.

ПОСВІДЧЕННЯ N ______

М. П.

Видане


(прізвище,


ім'я, по батькові)

про те, що ____________ 20__ року він (вона) проходив(ла)

атестацію в атестаційній комісії при


(назва органу охорони здоров'я) і наказом


(назва органу охорони здоров'я)

від ___ ____________ 20__ року N _________ йому (їй) присвоєно

(підтверджено) кваліфікаційну категорію зі спеціальності


(назва спеціальності відповідно до Номенклатури лікарських спеціальностей)


Керівник органу охорони здоров'я __________________

(підпис)


(П. І. Б.)

Голова атестаційної комісії __________________

(підпис)


(П. І. Б.)

М. П.

Дійсне до "___" ____________ 20__ року

Продовжено до "___" ____________ 20__ року

наказом


(назва органу охорони здоров'я)

від "___" ____________ 20__ року N _____

Керівник органу охорони здоров'я


(підпис) (П. І. Б.)

Голова атестаційної комісії


(підпис) (П. І. Б.)

Додаток 5
до Порядк у проведення атестації лікарів
(пункт 1 розділу V)

Критерії нарахування балів безперервного професійного розвитку

N
з/п

Вид діяльності

Кількість балів

Підтвердний документ

в Україні

в інших країнах*

1. Формальна освіта

1.1

Присвоєння кваліфікації "лікар-спеціаліст" відповідної лікарської спеціальності. Нарахування балів у рік присвоєння кваліфікації

50

100

сертифікат/диплом

1.2

Здобуття освітньо-наукового та наукового рівнів вищої освіти галузі знань "Охорона здоров'я" (доктор філософії, доктор наук). Нарахування балів у рік захисту дисертації

50

100

диплом

2. Неформальна освіта

2.1

Підвищення кваліфікації на циклах тематичного удосконалення в закладах (на факультетах) післядипломної освіти, в тому числі за змішаною (денною та дистанційною) формою освіти, тривалістю:

1 тиждень

2 і більше тижнів.

Підвищення квалі фікації на курсах стажування в закладах (на факультетах) післядипломної освіти

Навчання або медичне стажування в закладі вищої освіти / закладі охорони здоров'я за межами закладу, де працює фахівець

З кількості балів, отриманих за заходи в Україні, враховується не більше 25 за рік**

25

50

50

посвідчення/ свідоцтво

2.2

Навчання або медичне стажування в закладі вищої освіти / закладі охорони здоров'я за межами закладу, де працює фахівець

З кількості балів, отриманих за заходи в Україні, враховується не більше 25 за рік**

3 за день

5 за день

відрядження та копія наказу про зарахування на стажування в Україні. Сертифікат/диплом для іншої країни із програмою стажування
3. Інформальна освіта
3.1

Науково-практична конференція, конгрес, симпозіум:

  • участь в одноденному заході;
  • участь у заході тривалістю 2 д ні та більше;
  • стендова доповідь;
  • усна доповідь.

Одна й та сама доповідь повторно не враховується. Рекламні доповіді не враховуються

5 *

10 *

20

30

10

20

50

70

сертифікат або диплом про участь в конференції. Доповідь підтверджується програмою події та/або публікацією у матеріалах заходу

3.2

Професійний розвиток за дистанційною формою навчання з використанням електронних навчальних ресурсів.

Кількість балів, що враховуються до обов'язкового щорічного мінімуму, не має перевищувати 15 балів для україномовних та 20 балів для англомовних заходів**

1 бал за 2 години; англомовні курси - відпо відно до кількості балів у сертифікаті

сертифікат

3.3

Навчання на симуляційних тренінгах або тренінгах з оволодіння практичними навичками, в тому числі під час науково-практичних конференцій, симпозіумів, з'їздів, конгресів:

  • одноденний захід;
  • захід тривалістю 2 дні та більше

15*

25*

20

30

сертифікат/ диплом
3.4

Тематичне навчання (фахові школи, семінари, майстер-класи тощо):

  • одноденний захід;
  • захід тривалістю 2 дні та більше

10*

20*

15

25

сертифікат/ диплом
3.5 Публікація статті або огляду в журналі з імпакт-фактором 20 30 в іноземних виданнях англійською мовою бібліографічна довідка

* Кількість балів за заходи, які відбуваються в країнах з високим рівнем доходу (за рейтингом Світового Банку) або акредитовані за кордоном чи в Україні EACCME / ACCME / RCPSC чи сертифіковані ERC/ILCOR/AHA під час підрахунку загальної кількості балів множиться на 2.

** Максимальна кількість балів не обмежена, але до щорічного обов'язкового мінімуму балів безперервного професійного розвитку враховуються не більше зазначеної у таблиці кількості балів.